admit to

แปลว่า


phrv อนุญาตให้เข้า (เข้ามา, เข้าไป, เข้าร่วม)
คำที่เกี่ยวข้อง: ยอมให้เข้า
phrv สารภาพผิดกับ
ความหมายเหมือนกับ: confess to
คำที่เกี่ยวข้อง: ยอมรับว่า (ทำผิด , คิดผิด , มีความผิด) , สารภาพผิด