admiration

แปลว่า


n การชื่นชม
ความหมายเหมือนกับ: respect , regard , praise
คำที่เกี่ยวข้อง: การยกย่องชมเชย , ความชื่นชม , การสรรเสริญ , ดุษฎี
n บุคคลหรือสิ่งที่ได้รับความชื่นชม

คำที่มี "admiration" ในคำ


self-admiration n การหลงตัวเอง
ความหมายเหมือนกับ: egocentrism , self-centeredness
คำตรงข้าม: modesty , humility

self-admiration n ความหยิ่งทะนง
ความหมายเหมือนกับ: egotism , pride , self-esteemค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top