admiration

แปลว่า


n การชื่นชม
ความหมายเหมือนกับ: respect , regard , praise
คำที่เกี่ยวข้อง: การยกย่องชมเชย , ความชื่นชม , การสรรเสริญ , ดุษฎี
n บุคคลหรือสิ่งที่ได้รับความชื่นชม