administration

แปลว่า


n การจัดแบ่งทรัพย์สินที่ดิน (ของผู้ตายหรือของบริษัท)
n การบริหาร
ความหมายเหมือนกับ: management
คำที่เกี่ยวข้อง: การจัดการ
n การบริหารรัฐกิจ
n คณะบริหาร
คำที่เกี่ยวข้อง: คณะจัดการ
n เจ้าหน้าที่บริหารของรัฐ
n ระยะเวลาการบริหารงาน (ด้านการเมือง)