administrate

แปลว่า


vt บริหารงาน
ความหมายเหมือนกับ: administrate , manage
คำที่เกี่ยวข้อง: ควบคุม , ดูแลงาน , จัดการ


ค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top