adjustment

แปลว่า


n การปรับเปลี่ยน
ความหมายเหมือนกับ: alteration , modification

คำที่มี "adjustment" ในคำ


maladjustment n การปรับตัวได้ไม่ดีกับสภาพแวดล้อม

readjustment n การจัดเตรียมใหม่
ความหมายเหมือนกับ: renewal



ค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top