additional

แปลว่า


adj ที่เพิ่มขึ้น
ความหมายเหมือนกับ: added , supplementary , further
คำที่เกี่ยวข้อง: ที่มากขึ้น , ที่เพิ่มเติมขึ้น