adapt

แปลว่า


vt ทำให้เหมาะ
ความหมายเหมือนกับ: adapt , accommodate
คำที่เกี่ยวข้อง: ทำให้กลมกลืน , ทำให้เข้ากับ , ปรับ
vi เหมาะ
คำที่เกี่ยวข้อง: กลมกลืน , เข้ากับ , ปรับ