actual

แปลว่า


adj ซึ่งมีอยู่ในเวลานี้
ความหมายเหมือนกับ: present , concrete
คำที่เกี่ยวข้อง: ซึ่งเป็นอยู่ในขณะนี้
adj แท้จริง
ความหมายเหมือนกับ: true , real , exact
คำที่เกี่ยวข้อง: แท้ , แท้ๆ , จริง , ที่เป็นตามความจริง