actual

แปลว่า


adj ซึ่งมีอยู่ในเวลานี้
ความหมายเหมือนกับ: present , concrete
คำที่เกี่ยวข้อง: ซึ่งเป็นอยู่ในขณะนี้
adj แท้จริง
ความหมายเหมือนกับ: true , real , exact
คำที่เกี่ยวข้อง: แท้ , แท้ๆ , จริง , ที่เป็นตามความจริง

คำที่มี "actual" ในคำ


actualise vt ทำให้เป็นจริง
ความหมายเหมือนกับ: actualize , realize , make real

actualize vt ทำให้เป็นจริง
ความหมายเหมือนกับ: actualise , realize , make real

actually adv อย่างที่เกิดขึ้นตามจริง
ความหมายเหมือนกับ: really , truly

actually heard adj ซึ่งดังพอที่จะได้ยินได้
ความหมายเหมือนกับ: perceptible by the ear

actuality n เนื้อแท้
ความหมายเหมือนกับ: reality

actuality n ความเป็นจริง
ความหมายเหมือนกับ: reality , truth , versimilitude

contractual adj ที่เกี่ยวกับสัญญา

factual adj เกี่ยวกับข้อเท็จจริง
ความหมายเหมือนกับ: actual , exact , true , real , evidential

tactual adj เกี่ยวกับประสาทสัมผัส
ความหมายเหมือนกับ: sensory , tactile , touchable

factually adv ซึ่งมีอยู่จริง
ความหมายเหมือนกับ: actually , really , truly , genuinely , veritably

factually adv โดยแท้จริงแล้วค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top