acoustic

แปลว่า


n เครื่องดนตรีซึ่งไม่ได้ผ่านการขยายเสียง (ไม่เป็นทางการ)
adj ซึ่งเกี่ยวข้องกับเสียง
adj ซึ่งไม่ได้ผ่านการขยายเสียง
adj ซึ่งออกแบบมาเพื่อการควบคุมหรือบันทึกเสียง