accumulation

แปลว่า


n การเก็บสะสม
ความหมายเหมือนกับ: collection
คำที่เกี่ยวข้อง: การพอกพูน , การรวมตัวกันมากขึ้น , การเพิ่มจำนวนมากขึ้น
n การเพิ่มของผลกำไร
n ของที่เก็บสะสม
ความหมายเหมือนกับ: heap
คำที่เกี่ยวข้อง: ของที่รวบรวมไว้


ค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top