accidental

แปลว่า


adj ซึ่งเป็นผลข้างเคียง
adj โดยบังเอิญ
ความหมายเหมือนกับ: chance , fortuitous , unintentional
คำที่เกี่ยวข้อง: เป็นการบังเอิญ , โดยไม่ได้ตั้งใจ , เป็นเหตุบังเอิญ , โดยไม่ได้คาดคิด , ซึ่งไม่ได้เจตนา
n ผลข้างเคียง
n สิ่งที่เกิดโดยไม่ได้ตั้งใจ
คำที่เกี่ยวข้อง: สิ่งที่เกิดโดยบังเอิญ