accession

แปลว่า


n สิ่งที่เพิ่มเติม
ความหมายเหมือนกับ: addition , appendix
n การเห็นพ้อง
ความหมายเหมือนกับ: complying , agreeing
คำที่เกี่ยวข้อง: การเห็นด้วย , การเห็นชอบร่วมกัน , การยอมรับร่วมกัน
คำตรงข้าม: disagreeing , disrupting
n การรับไว้
ความหมายเหมือนกับ: acceptance
n การรับช่วงต่อ
ความหมายเหมือนกับ: inheritance
คำที่เกี่ยวข้อง: การสืบทอดต่อ