accession

แปลว่า


n สิ่งที่เพิ่มเติม
ความหมายเหมือนกับ: addition , appendix
n การเห็นพ้อง
ความหมายเหมือนกับ: complying , agreeing
คำที่เกี่ยวข้อง: การเห็นด้วย , การเห็นชอบร่วมกัน , การยอมรับร่วมกัน
คำตรงข้าม: disagreeing , disrupting
n การรับไว้
ความหมายเหมือนกับ: acceptance
n การรับช่วงต่อ
ความหมายเหมือนกับ: inheritance
คำที่เกี่ยวข้อง: การสืบทอดต่อ


ค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top