acceptance

แปลว่า


n การตอบรับ (เช่น ตอบรับเข้าทำงาน)
คำที่เกี่ยวข้อง: การยอมรับ
n การตอบรับคำเชิญ
n การเต็มใจเชื่อ
n การยอมรับเข้ากลุ่ม
n การรับ
ความหมายเหมือนกับ: receiving , taking
คำที่เกี่ยวข้อง: การรับเอามา
n การเห็นพ้องกับ
ความหมายเหมือนกับ: agreement
คำที่เกี่ยวข้อง: การเห็นด้วยกับ
n การอดทน
คำที่เกี่ยวข้อง: การยอมทน , การทนทาน