acceptance

แปลว่า


n การตอบรับ (เช่น ตอบรับเข้าทำงาน)
คำที่เกี่ยวข้อง: การยอมรับ
n การตอบรับคำเชิญ
n การเต็มใจเชื่อ
n การยอมรับเข้ากลุ่ม
n การรับ
ความหมายเหมือนกับ: receiving , taking
คำที่เกี่ยวข้อง: การรับเอามา
n การเห็นพ้องกับ
ความหมายเหมือนกับ: agreement
คำที่เกี่ยวข้อง: การเห็นด้วยกับ
n การอดทน
คำที่เกี่ยวข้อง: การยอมทน , การทนทาน

คำที่มี "acceptance" ในคำ


widespread acceptance n ความเป็นที่นิยม
ความหมายเหมือนกับ: general , esteemค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top