accept as

แปลว่า


phrv ยอมรับว่า
ความหมายเหมือนกับ: acknowledge as
คำที่เกี่ยวข้อง: ยอมรับ


ค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top