academy

แปลว่า


n โรงเรียน
คำที่เกี่ยวข้อง: สถานศึกษา , สถาบันการศึกษา , วิทยาลัย(เฉพาะด้าน)
n สมาคมส่งเสริมความรู้หรือวัฒนธรรม