abusive

แปลว่า


adj ซึ่งเป็นอันตราย
adj ซึ่งไม่ถูกต้อง
adj ซึ่งหมิ่นประมาท
ความหมายเหมือนกับ: offensive , sharp-tongued
คำที่เกี่ยวข้อง: ซึ่งดูถูก