abstinent

แปลว่า


adj ตามอัตภาพ
ความหมายเหมือนกับ: temperate
คำที่เกี่ยวข้อง: พอประมาณ
adj ไม่ดื่มเหล้า
ความหมายเหมือนกับ: moderate
คำที่เกี่ยวข้อง: ห้ามขายเหล้า , ห้ามจำหน่ายสุรา
adj ไม่เมา (ยาหรือเหล้า)
ความหมายเหมือนกับ: moderate
คำตรงข้าม: intemperate