aberration

แปลว่า


n การเบี่ยงเบนจากปกติ
ความหมายเหมือนกับ: deviant , anomalous
คำที่เกี่ยวข้อง: ความผิดปกติ


ค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top