abate

แปลว่า


vt ทำให้น้อยลง
ความหมายเหมือนกับ: reduce , lower , lighten
คำที่เกี่ยวข้อง: บรรเทา , เบาบาง
vt ทำให้สิ้นสุด
ความหมายเหมือนกับ: end , stop , terminate
vi น้อยลง
คำที่เกี่ยวข้อง: ลดลง
vi สิ้นสุด

คำที่มี "abate" ในคำ


abatement n การลดลง
ความหมายเหมือนกับ: lessening , decreaseค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top