a number of

แปลว่า


adj ซึ่งแสดงจำนวนซึ่งมากกว่าหนึ่ง
ความหมายเหมือนกับ: abundant , few
คำที่เกี่ยวข้อง: ซึ่งแสดงความเป็นพหูพจน์