World Court

แปลว่า


n ศาลโลก
คำที่เกี่ยวข้อง: (เป็นหน่วยงานหนึ่งของสหประชาชาติ มีชื่อเป็นทางการว่า International Court of Justice)