Whitsunday

แปลว่า


n วันอาทิตย์ที่7หลังวันอีสเตอร์
ความหมายเหมือนกับ: Pentecost
คำที่เกี่ยวข้อง: ซึ่งเป็นวันระลึกถึงการจุติลงมาของพระวิญญาณตามศาสนาคริสต์