Whitehall

แปลว่า


n ชื่อถนนในกรุงลอนดอน
n รัฐบาลอังกฤษ (เพราะที่ตั้งของหลายกระทรวงอยู่บนถนน Whitehall ในกรุงลอนดอน)
n เมืองในตอนกลางของรัฐโอไฮโอในสหรัฐอเมริกา