Western

แปลว่า


adj ซึ่งเป็นของประเทศทางทวีปยุโรปและอเมริกา
adj ซึ่งอยู่ทางทิศตะวันตก
ความหมายเหมือนกับ: occidental
adj ซึ่งหันหน้าไปทางทิศตะวันตก
adj ซึ่งเป็นคนทางตะวันตกของประเทศหรือภูมิภาค
คำตรงข้าม: eastern
adj ซึ่งมาจากทางทิศตะวันตก
ความหมายเหมือนกับ: west , westerly
คำที่เกี่ยวข้อง: ซึ่งพัดมาจากทางทิศตะวันตก
คำตรงข้าม: easterly
n คนที่อาศัยอยู่ทางทิศตะวันตก
ความหมายเหมือนกับ: westerner
คำที่เกี่ยวข้อง: คนตะวันตก
n หนังหรือละครที่เกี่ยวกับดินแดนทางตะวันตกของอเมริกา