Unitarian

แปลว่า


n ชาวคริสต์นิกายที่เชื่อว่ามีพระเจ้าองค์เดียว
คำที่เกี่ยวข้อง: ชาวคริสต์ที่เชื่อว่ามีพระเจ้าองค์เดียวเท่านั้น