Oriental

แปลว่า


adj ของประเทศทางตะวันออกในทวีปเอเซีย (โดยเฉพาะจีนและญี่ปุ่น)
คำที่เกี่ยวข้อง: ซึ่งเกี่ยวกับประเทศทางตะวันออกของทวีปเอเซีย