Opposition

แปลว่า


n ฝ่ายค้าน
คำที่เกี่ยวข้อง: พรรคฝ่ายค้าน
คำตรงข้าม: Government
n การคัดค้าน
ความหมายเหมือนกับ: resistance , obstruction
คำที่เกี่ยวข้อง: การต่อต้าน , การเป็นปรปักษ์ , การเป็นศัตรู
คำตรงข้าม: compliance , agreement
n ผู้ต่อต้าน
ความหมายเหมือนกับ: antagonist , opponent
คำที่เกี่ยวข้อง: ผู้คัดค้าน , คู่ต่อสู้
คำตรงข้าม: ally , friend
n ฝ่ายค้าน
คำที่เกี่ยวข้อง: พรรคฝ่ายค้าน
คำตรงข้าม: Government