Occident

แปลว่า


n ภาคตะวันตก
ความหมายเหมือนกับ: the west
คำที่เกี่ยวข้อง: แถบตะวันตก
n ประเทศตะวันตก (โดยเฉพาะประเทศแถบยุโรป&อเมริกา)