Morse code

แปลว่า


n ระบบส่งข้อความด้วยสัญญาณเสียงหรือไฟ
คำที่เกี่ยวข้อง: (รูปแทนเมื่อพิมพ์คือ จุดและขีดเช่น _._.)


ค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top