Mary

แปลว่า


n แมรี่ (ชื่อของผู้หญิง)

ตัวอย่างประโยค


A Mrs Mary will come to see you tomorrow. คนที่ชื่อนางแมรีคนหนึ่งจะมาพบคุณพรุ่งนี้