Mammon

แปลว่า


n ทรัพย์สิน
คำที่เกี่ยวข้อง: ทรัพย์สมบัติ
n การเปรียบเงินและทรัพย์สินเป็น false god ในพระคัมภีร์ไบเบิ้ล