Irish

แปลว่า


adj เกี่ยวกับชนชาติ ภาษาและวัฒนธรรมไอร์แลนด์
n ชาวไอร์แลนด์
คำที่เกี่ยวข้อง: ชาวไอริช
n ภาษาไอร์แลนด์
คำที่เกี่ยวข้อง: ภาษาไอริช