Industrial Revolution

แปลว่า


n การปฏิวัติอุตสาหกรรม
คำที่เกี่ยวข้อง: เริ่มในประเทศอังกฤษช่วงตอนกลางของศตวรรษที่ 18 ก่อนแพร่หลายเข้าสู่ทวีปยุโรปและสหรัฐอเมริกา