Fine words butter no parsnips.

แปลว่า


idm คำพูดไม่ได้ช่วยกู้สถานการณ์


ค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top