Filipino

แปลว่า


n ชาวฟิลิปปินส์
n ภาษาฟิลิปปินส์
ความหมายเหมือนกับ: Pilipino
adj เกี่ยวกับชาวฟิลิปปินส์
คำที่เกี่ยวข้อง: เกี่ยวกับภาษาฟิลิปปินส์