Etruscan

แปลว่า


adj เกี่ยวกับประชาชน ภาษา และวัฒนธรรมอิทรูเรียโบราณ
n พลเมืองของอิทรูเรียโบราณ
คำที่เกี่ยวข้อง: ประชาชนชาวอีทรูเรียโบราณ
n ภาษาอิทรูเรียโบราณ