Aborigine

แปลว่า


n ชนพื้นเมือง
ความหมายเหมือนกับ: native
คำที่เกี่ยวข้อง: คนพื้นเมือง
n ชนพื้นเมืองในทวีปออสเตรเลีย
คำที่เกี่ยวข้อง: ชนเผ่าอะบอริจิน