โทรทัศน์

ภาษาอังกฤษ


n television
คำอธิบาย: กระบวนการถ่ายทอดเสียงและภาพได้พร้อมกันจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่ง โดยวิธีเปลี่ยนคลื่นเสียงและภาพให้เป็นคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าออกสู่อากาศ
หน่วยนับ: เครื่อง
ความหมายเหมือนกับ: ทีวี
คำที่เกี่ยวข้อง: TV
ตัวอย่างประโยค: ข้าพเจ้าได้ยินคำสรรเสริญเยินยอท่านกันหนาหู ทั้งจากหน้าหนังสือพิมพ์ วิทยุ และโทรทัศน์