ไร้ประโยชน์

ภาษาอังกฤษ


v be useless
คำที่เกี่ยวข้อง: be futile , be ineffective , be ineffectual
ตัวอย่างประโยค: ไม่ว่าจะคิดหาทางอย่างไร ตอนนี้ก็ไร้ประโยชน์แล้ว