ไม้ไผ่

ภาษาอังกฤษ


n bamboo
หน่วยนับ: ลำ
ความหมายเหมือนกับ: ไผ่