ไม่เห็นพ้อง

ภาษาอังกฤษ


v disagree
คำที่เกี่ยวข้อง: not agree , dissent


ค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top