ไม่เหมือนกัน

ภาษาอังกฤษ


v be opposite
ความหมายเหมือนกับ: ต่างกัน
คำที่เกี่ยวข้อง: be contrary , be adverse , be counter
คำตรงข้าม: ตรงกัน , เหมือนกัน


ค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top