ไม่เข้ากับ

ภาษาอังกฤษ


v not match
คำอธิบาย: เหมาะกัน, พอเหมาะพอดีกัน
ความหมายเหมือนกับ: ไม่เข้ากัน
คำที่เกี่ยวข้อง: not suit , not go together
คำตรงข้าม: เข้ากัน
ตัวอย่างประโยค: พยาบาลตรวจพบว่าเลือดของเขาไม่เข้ากับคนในครอบครัวของตัวเอง