ไม่สบายใจ

ภาษาอังกฤษ


v be uneasy
คำอธิบาย: มีความวิตกกังวล
ความหมายเหมือนกับ: กลุ้มใจ , กลุ้มอกกลุ้มใจ
คำที่เกี่ยวข้อง: be worried , feel ill at ease , feel uncomfortable (mentally)
คำตรงข้าม: สบายใจ , สบายอกสบายใจ
ตัวอย่างประโยค: ผมไม่สบายใจที่เห็นเขาอยู่ในความทุกข์