ไม่รู้ตัว

ภาษาอังกฤษ


v be senseless
ความหมายเหมือนกับ: ขาดสติ , ไม่มีสติ
คำที่เกี่ยวข้อง: lose consciousness , be unconscious