ไม่รับผิดชอบ

ภาษาอังกฤษ


v be irresponsible
คำอธิบาย: ไม่ยอมตามผลที่ได้กระทำลงไป, ไม่สนในหรือไม่ใส่ใจกับผลที่ได้กระทำลงไป
ความหมายเหมือนกับ: ปัดความรับผิดชอบ
คำที่เกี่ยวข้อง: be not responsible , disclaim a responsibility
ตัวอย่างประโยค: บริษัทไม่รับผิดชอบความเสียหายที่เกิดขึ้น เพราะถือว่านอกเหนือไปจากสัญญา


ค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top