ได้ยิน

ภาษาอังกฤษ


v hear
คำอธิบาย: รู้เสียงด้วยหู
ตัวอย่างประโยค: ฉันได้ยินเสียงฟ้าร้อง

คำที่มี "ได้ยิน" ในคำ


เครื่องตรวจการได้ยิน n audiometer
คำอธิบาย: เครื่องมือสำหรับตรวจวัดความชัดของการได้ยิน
หน่วยนับ: เครื่อง

ไม่ได้ยิน adj deaf
ความหมายเหมือนกับ: ตึง
คำตรงข้าม: ได้ยิน

การได้ยิน n sense
ความหมายเหมือนกับ: การรู้สึก , การเห็น , การรู้รสค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top