ได้มา

ภาษาอังกฤษ


v obtain
คำอธิบาย: รับมาหรือตกมาเป็นของตน
ความหมายเหมือนกับ: ได้รับ
คำที่เกี่ยวข้อง: gain , get , acquire
ตัวอย่างประโยค: ความรู้นี้ได้มาตอนไปออกค่ายพัฒนาชนบท

คำที่มี "ได้มา" ในคำ


ได้มาตรฐาน v standardized
คำอธิบาย: ไม่ถึงเกณฑ์ที่กำหนดไว้
ความหมายเหมือนกับ: ตามมาตรฐาน
คำตรงข้าม: ต่ำกว่ามาตรฐาน
ตัวอย่างประโยค: ผมรับรองได้ว่าคอมพิวเตอร์เหล่านี้ได้มาตรฐานตามที่กระทรวงกำหนดค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top