ให้เปล่า

ภาษาอังกฤษ


adj free-of-charge
คำอธิบาย: ไม่เสียมูลค่าหรือไม่ได้ค่าตอบแทนใดๆ
ความหมายเหมือนกับ: ฟรี
คำที่เกี่ยวข้อง: free , gratis , complimentary
ตัวอย่างประโยค: การศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้นถือเป็นการศึกษาให้เปล่า ที่รัฐจะต้องจัดให้ทุกคน
v be free-of-charge
คำอธิบาย: ไม่เสียมูลค่าหรือไม่ได้ค่าตอบแทนใดๆ
ความหมายเหมือนกับ: ฟรี
คำที่เกี่ยวข้อง: be free
ตัวอย่างประโยค: ธนาคารโลกให้เปล่าเงินกองทุนสังคมแก่ไทย เพื่อแก้วิกฤติทางสังคม
adj free-of-charge
คำอธิบาย: ไม่เสียมูลค่าหรือไม่ได้ค่าตอบแทนใดๆ
ความหมายเหมือนกับ: ฟรี
คำที่เกี่ยวข้อง: free , gratis , complimentary
ตัวอย่างประโยค: การศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้นถือเป็นการศึกษาให้เปล่า ที่รัฐจะต้องจัดให้ทุกคน
v be free-of-charge
คำอธิบาย: ไม่เสียมูลค่าหรือไม่ได้ค่าตอบแทนใดๆ
ความหมายเหมือนกับ: ฟรี
คำที่เกี่ยวข้อง: be free
ตัวอย่างประโยค: ธนาคารโลกให้เปล่าเงินกองทุนสังคมแก่ไทย เพื่อแก้วิกฤติทางสังคม