ให้คำปรึกษา

ภาษาอังกฤษ


v give counsel
คำอธิบาย: ให้คำแนะนำ
คำที่เกี่ยวข้อง: give advice , suggest/recommend (a course of action) , advise
คำตรงข้าม: ขอคำปรึกษา
ตัวอย่างประโยค: งานกิจกรรมนิสิตมีหน้าที่ให้คำปรึกษา แนะนำและส่งเสริมการจัดกิจกรรมของนิสิต
v give counsel
คำอธิบาย: ให้คำแนะนำ
คำที่เกี่ยวข้อง: give advice , suggest/recommend (a course of action) , advise
คำตรงข้าม: ขอคำปรึกษา
ตัวอย่างประโยค: งานกิจกรรมนิสิตมีหน้าที่ให้คำปรึกษา แนะนำและส่งเสริมการจัดกิจกรรมของนิสิต

คำที่มี "ให้คำปรึกษา" ในคำ


ผู้ให้คำปรึกษา n consultant

การให้คำปรึกษา n guidance
ความหมายเหมือนกับ: การแนะนำ , การแนะแนวทางค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top